Algemene-voorwaarden

Stralend & Vrij voor coachen, begeleiden en ondersteuning op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van het bedrijf Stralend & Vrij, gevestigd te Maassluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63378205 ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Stralend & Vrij en de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Stralend & Vrij deze Overeenkomst heeft gesloten (“cliënt”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Cliënt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Stralend & Vrij alleen bindend indien en voor zover deze door Stralend & Vrij uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Contractsluiting

1.1

Een overeenkomst tot levering van deze Diensten (“Overeenkomst”) ontstaat op het moment dat Cliënt de begeleiding/coaching/ondersteuning daarvan verricht op basis van offerte van Stralend & Vrij met daarin de kosten voor zowel Individuele begeleiding/coaching/ondersteuning als die in groepsverband.

1.2 

Indien Cliënt akkoord gaat met de rechten en plichten voor een of meerdere Diensten, komt de Overeenkomst voor die Diensten tot stand. Als Cliënt akkoord gaat met de Overeenkomst kan Cliënt gebruik maken van de Diensten.

Uitvoering van de overeenkomst

2.1

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Stralend & Vrij deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid nakomen. Door Stralend & Vrij opgegeven termijnen van ondersteuning hebben steeds een indicatieve strekking.

2.2

Stralend & Vrij zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken levering en beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende begeleiding/coaching/ondersteuning te realiseren.

2.3 

Stralend & Vrij zal bij langdurige trajecten, een dossier aanmaken van de Cliënt die in begeleiding/coaching/ondersteuning is bij Stralend & Vrij. Dit dossier is beschikbaar voor inzage door de Cliënt die in begeleiding/coaching/ondersteuning is bij Stralend & Vrij. Het dossier zijn niet beschikbaar voor inzage door derden. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Stralend & Vrij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van de Cliënt als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is.

2.4 

Cliënt is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zorgen dat alle gegevens die Stralend & Vrij nodig heeft, tijdig aan Stralend & Vrij worden verstrekt.

Prijzen

3.1

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Stralend & Vrij genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2

Indien een prijs is gebaseerd op een door Cliënt verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Stralend & Vrij het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

3.3

Indien de Overeenkomst minstens één jaar heeft geduurd, is Stralend & Vrij gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

4.1

Stralend & Vrij zal de door Cliënt verschuldigde bedragen aan Cliënt factureren. Stralend & Vrij mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Stralend & Vrij heeft recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van Diensten in rekening te brengen.

4.2 

De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3

Indien Cliënt van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Cliënt haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Stralend & Vrij te melden kenbaar maken. Stralend & Vrij zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het niet[betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.

4.4

Indien Cliënt na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien Cliënt in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

·         Over het opstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;

·         Cliënt is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;

·         Cliënt is €7,50 administratieve kosten verschuldigd bij de tweede herinneringsbrief en aanmaning;

·         Cliënt is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;

4.5

Tenzij Cliënt een consument is, is beroep door Cliënt op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

5.1

De totale aansprakelijkheid van Stralend & Vrij voor schade geleden door Cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Stralend & Vrij van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Cliënt in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan zesduizend (6.000) euro (exclusief BTW).

5.2 

Stralend & Vrij is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Stralend & Vrij.

Overmacht

6.1

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichtingen worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

6.2

Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Geheimhoudingsplicht

7.1

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

7.2

De verplichtingen tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Duur en opzegging

8.1

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst strekt tot periodiek leveren van Diensten (“Abonnement”), is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.

8.2 

Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

8.3 

Bij gebreke van tijdige opzegging uiterlijk een maand voor het einde van de termijn wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de lopende termijn.

8.4

Stralend & Vrij mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien: 

1.       A) Cliënt is in verzuim met betrekking tot een wezenlijk verplichting;

2.       B) Het faillissement van Cliënt is aangevraagd;

3.       C) Cliënt heeft surseance van betaling aangevraagd; of

4.       D) De activiteiten van Cliënt worden beëindigd of geliquideerd 

8.5

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Stralend & Vrij op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Cliënt mag Cliënt uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Stralend & Vrij is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, heeft Stralend & Vrij recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

8.6 

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Cliënt gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Cliënt slecht in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Stralend & Vrij op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Procedure na beëindiging

9.1

Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Stralend & Vrij de hulpverlening van Cliënt onmiddellijk opheffen en zal Stralend & Vrij de voor Cliënt opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Stralend & Vrij is niet verplicht in dat geval Cliënt een kopie van de gegevens te verschaffen.

Rangorde en wijziging voorwaarden

10.1

Stralend & Vrij behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

10.2 

Wijzigingen worden bekendgemaakt per mail aan Cliënt, of een ander kanaal waarvan Stralend & Vrij kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Cliënt. Niet[ inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikte belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

10.3

Indien Cliënt een wijziging niet wil accepteren, dient Cliënt dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Stralend & Vrij. Stralend & Vrij kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Stralend & Vrij daarop de wijziging niet intrekt, kan Cliënt tot de datum.

Stilzwijgen van Cliënt zal worden opgevat als acceptatie van een wijziging.

10.4

Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle Diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Stralend & Vrij en Cliënt prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Overige bepalingen

11.1

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stralend & Vrij gevestigd is.

11.3

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

11.4

Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Stralend & Vrij website zijn onder voorbehoud van programmeer[en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

11.5 

Onder “Schriftelijk” worden verstaan naast papieren geschriften ook e[mailberichten en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

11.6

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

error: De inhoud van deze website is beschermd!